Aktualności

 

AKCJA   INFORMACYJNA   I


Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, zaprasza do wzięcia udziału
w Akcji Informacyjnej I - dotyczącej projektowanej
"OBWODNICY OSTROŁĘKI w ciągu drogi krajowej nr 53"

Materiały informacyjne udostępnione zostały na stronie internetowej
w dniu 17 kwietnia 2020 r.

Link do map z wariantami proponowanych rozwiązań

Formularze opinii dotyczących przedsięwzięcia można przesyłać w terminie:
do dnia 5 maja 2020 r.,  w formie:

e-mail na adres: DK53-STES@multiconsult.com.pl (forma preferowana)

lub pocztą na adres:

MULTICONSULT Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
z dopiskiem: „Akcja informacyjna I – Budowa Obwodnicy Ostrołęki w ciągu DK-53”

Formularz do pobrania w PDF

Formularz do pobrania w MS Word


Przesłane formularze opinii imienne, podpisane (nie dotyczy formularzy wysyłanych e-mailem)
i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane
i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych,
prawnych, środowiskowych i finansowych - uwzględnione.


Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach internetowych: GDDKiA, Gminy
Olszewo-Borki, Gminy Lelis, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Miasta Ostrołęka.
 


 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsult-polska.com