Opis kontraktu

 


Przedmiotem zadania jest
:

Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego
z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania

„Budowa Obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53”

 


Podstawowe cele inwestycji:


 • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane miasta Ostrołęka

 • Zmniejszenie oddziaływań na środowisko, w tym hałasu i zanieczyszczeń -
  w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 53 i nr 61

 • Poprawa bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji

 •  Poprawa warunków ruchu (zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu podróży)

 • Zapewnienie adekwatnego do współczesnych wymagań przejazdu projektowaną drogą

   

Kliknij żeby powiększyć mapę

WARIANT przebiegu trasy:

Wariant W1 – „niebieski”Przebieg trasy:

Początek odcinka drogi objętego niniejszą inwestycją zlokalizowany jest na istniejącym odcinku DK53
w rejonie miejscowości Szwendrowy Most.

Koniec odcinka znajduje się na włączeniu do istniejącej drogi krajowej nr 61 pomiędzy miejscowościami Nożewo i Dobrołęka.

Projektowana trasa przebiega przez obszar dwóch gmin:
głównie gminy Olszewo-Borki oraz na krótkim odcinku przez obszar gminy Lelis.

Planowane zadanie inwestycyjne znajduje się na terenie powiatu ostrołęckiego.

Długość trasy wynosi ok. 14 km. 
 

Podstawowe parametry techniczne
 
klasa techniczna drogi GP*
prędkość projektowa** 100 km/h
kategoria ruchu KR 5
ilość jezdni 1
ilość pasów ruchu 2
szerokość pasa ruchu 3,5 m
dopuszczalny nacisk 115 kN/oś
rodzaj nawierzchni bitumiczna
   
* GP – droga o ograniczonej dostępności

poprzez skrzyżowania/węzły, oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu, wydzielenie ruchu pieszo-rowerowego.

** Prędkość projektowa
parametr techniczny wskazujący na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, niezwiązany bezpośrednio z prędkością dopuszczalną na drodze.

 


Zakres rzeczowy inwestycji:

W ramach inwestycji planuje się:

 • budowę trasy głównej - obwodnicy

 • budowę skrzyżowań i węzła projektowanej trasy z innymi drogami publicznymi,

 • przebudowę istniejącego układu dróg lokalnych w rejonie inwestycji wraz z zapewnieniem dostępu do drogi dla działek terenu przyległego

 • budowę obiektów mostowych - dla przekroczenia rzeki Omulew i jej dopływów

 • budowę obiektu nad koleją

 • budowę przejazdów gospodarczych w celu skomunikowania terenów przeciętych inwestycją

 • budowę systemu odwodnienia: rowów, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i in.

 • budowę urządzeń ochrony środowiska: ekranów, przejść dla zwierząt, nasadzenia zieleni,

 • budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej, w tym: sieci energetyczne, sanitarne i in.

 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad - i podziemnej

 • budowę oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
   

  

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsult-polska.com