Opis kontraktu

 


Przedmiotem zadania jest
:

Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego
z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania

„Budowa Obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53”

 


Podstawowe cele inwestycji:


 • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane miasta Ostrołęka

 • Zmniejszenie oddziaływań na środowisko, w tym hałasu i zanieczyszczeń -
  w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 53 i nr 61

 • Poprawa bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji

 •  Poprawa warunków ruchu (zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu podróży)

 • Zapewnienie adekwatnego do współczesnych wymagań przejazdu projektowaną drogą

   

Kliknij żeby powiększyć mapę

WARIANTY przebiegu trasy:

Wariant W1 – „niebieski”
Wariant W2 – „fioletowy”
Wariant W3 – „żółty”

Link do map z wariantami proponowanych rozwiązań


Przebieg trasy:

Początek odcinka drogi objętego niniejszą inwestycją zlokalizowany jest na istniejącym odcinku DK53
w rejonie miejscowości Szwendrowy Most.

Koniec odcinka znajduje się na włączeniu do istniejącej drogi krajowej nr 61 pomiędzy miejscowościami Nożewo i Dobrołęka.

Projektowana trasa przebiega przez obszar dwóch gmin:
głównie gminy Olszewo-Borki oraz na krótkim odcinku przez obszar gminy Lelis.

Planowane zadanie inwestycyjne znajduje się na terenie powiatu ostrołęckiego.

Długość całego odcinka, w zależności od wariantu wynosi ok. 13 - 13,5 km. 
 

Podstawowe parametry techniczne
 
klasa techniczna drogi GP*
prędkość projektowa** 100 km/h
kategoria ruchu KR 6
ilość jezdni 1
ilość pasów ruchu 2
szerokość pasa ruchu 3,5 m
dopuszczalny nacisk 115 kN/oś
rodzaj nawierzchni bitumiczna
   
* GP – droga o ograniczonej dostępności

poprzez skrzyżowania/węzły, oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu, wydzielenie ruchu pieszo-rowerowego.

** Prędkość projektowa
parametr techniczny wskazujący na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, niezwiązany bezpośrednio z prędkością dopuszczalną na drodze.

 


Zakres rzeczowy inwestycji:

W ramach inwestycji planuje się:

 • budowę trasy głównej - obwodnicy

 • budowę skrzyżowań i węzła projektowanej trasy z innymi drogami publicznymi,

 • przebudowę istniejącego układu dróg lokalnych w rejonie inwestycji wraz z zapewnieniem dostępu do drogi dla działek terenu przyległego

 • budowę obiektów mostowych - dla przekroczenia rzeki Omulew i jej dopływów

 • budowę obiektu nad koleją

 • budowę przejazdów gospodarczych w celu skomunikowania terenów przeciętych inwestycją

 • budowę systemu odwodnienia: rowów, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i in.

 • budowę urządzeń ochrony środowiska: ekranów, przejść dla zwierząt, nasadzenia zieleni,

 • budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej, w tym: sieci energetyczne, sanitarne i in.

 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad - i podziemnej

 • budowę oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
   

  

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsult-polska.com