Aktualności

2019-06-28

Posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

2019-04-19

Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI).

2019-02-21

Złożenie wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrogeologicznej do właściwego organu administracji geologicznej.

2019-01-11

Zakończenie i przekazanie Zamawiającemu opracowania pn. „Elementy Koncepcji Programowej”.

2018-10-15

Przekazanie Zamawiającemu elementów Koncepcji Programowej do weryfikacji.

2018-10-12

Zakończenie i przekazanie do uzgodnień Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.

2018-08-20

Rozpoczęcie realizacji robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych.

2018-08-10

Uzyskano decyzję zatwierdzającą Projekt Robót Geologicznych.

2018-06-15

Opracowano i przekazano Zamawiającemu Ortofotomapę.

2018-05-02

Złożono wniosek o zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych we właściwym organie administracji geologicznej.

2018-03-09

Opracowano i przekazano Zamawiającemu Programu Robót Geologicznych.

2018-03-05

Opracowano i przekazano Zamawiającemu Materiały do Oceny Wpływu na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

2018-02-02

Pozyskano archiwalne mapy zasadnicze i ortofotomapy.

2018-01-18

Opracowano i przekazano Zamawiającemu harmonogram prac projektowych.

2018-01-16

Rozpoczęto prace zmierzające do wykonania mapy do celów projektowych. W tym celu wystąpiono do właściwych terytorialnie ośrodków Geodezyjno - Kartograficznych w celu pozyskania map archiwalnych.

2018-01-04

Podpisano umowę nr 103/2017 na Opracowanie elelmentów Koncepcji Programowej inwestycji pn. " Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł "Ryczołek" (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) w km  524+005 - do km ok. 561+500" (z włączeniem do obwodnicy Siedlec).

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com